ເລືອກຫຼັກສູດການຮຽນ

 • ຮຽນໃຫມ່ ລົດເບົາ

  1500000₭
  ການຮຽນຂັບລົດເບົາໂຕຕໍ່ໂຕສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້
  Valid for 3 weeks
  • ຮຽນຂັບລົດຈໍາລອງ
  • ຮຽນຂັບລົດຕົວຈິງໃນສະໜາມ & ຝຶກວະທີເຂົ້າຮູບແບບເສັງ
  • ຮຽນຂັບລົດຕົວຈິງທາງໃຫຍ່
  • ໄດ້ລະຫັດຊ້ອມທິດສະດີອອນລາຍເທິງມືຖື
  • ໄດ້ຄູ່ມີໃນການຮຽນ